UE

 

 

OBERON 3D L. PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii ICT wspomagających realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie sektora MSP”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Projekt firmy "OBERON 3 D" L.PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA polega na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci zaawansowanego wielomodularnego systemu B2B.  

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności śląskiej firmy OBERON 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp.j. dzięki udoskonaleniu podstawowych procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i serwisem urządzeń metrologicznych i wprowadzeniu na rynek innowacyjnego systemu B2B.

Cele szczegółowe projektu:

• Wzrost wydajności sprzedaży i udoskonalenie oferowanych usług w obszarze serwisu urządzeń metrologicznych, dzięki zwiększeniu zasobów firmy o uniwersalny system B2B,poprzez wykorzystanie wiedzy w dziedzinie projektów informatycznych i rozwoju dostępnych technologii ICT,

• Zaoferowanie użytkownikom (pracownikom i klientom) usług w ramach systemu (obsługa procesów związanych ze sprzedażą, serwisem i administracją przy wsparciu business inteligence i aplikacji mobilnych),

• Zwiększenie dostępu klientów do usług systemu, poprzez możliwość skorzystania z jego różnorodnych funkcjonalności w jednym miejscu w przestrzeni internetowej,

• Poprawa jakości i rzetelności przeprowadzanych procesów biznesowych na płaszczyźnie B2B oraz wewnątrz podmiotu, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu rozwiązań ICT i dostępnych funkcjonalności, dostosowanych do działalności podmiotu,

• Wzrost wydajności zarządzania dzięki zastosowaniu systemu wsparcia decyzji (BI)

• Poprawa alokacji zasobów i wzrost wydajności procesów poprzez ich automatyzację

• Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wsparcie marketingowe

• Wzrost zatrudnienia w firmie o nową osobę zatrudnioną w celu administrowania systemem informatycznym,

• Poprawę pozycji i wizerunku firmy, przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność,

• Pozyskanie nowych klientów,

• Wzrost przychodów z prowadzonej działalności.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

W efekcie realizacji projektu spółka wdroży na rynek kompleksowy i innowacyjny system klasy B2B, który ma za zadanie zoptymalizować obecnie funkcjonujące procesy w firmie, ograniczyć pracę człowieka do wprowadzania niezbędnych informacji, komunikować się z pracownikiem i klientem w przypadku zmiany stanu procesu i umożliwić za pomocą narzędzia BI szybkie podejmowanie decyzji. System udostępni użytkownikom szereg kompleksowych narzędzi umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy.

Firma znacząco udoskonali procesy biznesowe: serwis, sprzedaż i administracja przez co zwiększy swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku. Wprowadzony zostanie nowy pr. biznesowy – raportowanie (dzięki zastosowaniu narzędzi BI). Dodatkowe wsparcie technologiczne zapewniać będą aplikacje mobilne. Projekt będzie realizowany w okresie 06/2017-04/2018. Działania dla każdego elementu systemu będą obejmować zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie ostateczne wdrożenie na rynek.

 

Wartość ogółem: 948 330,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 771 000,00 PLN

Wkład UE (EFRR): 351 300,00 PLN